Page 1 of 1

The Freak Out Hour - 5/26/17

PostPosted: Mon May 29, 2017 4:31 pm
by jmmallon
The Freak Out Hour - 5/26/17

1. Amon Duul II - Luzifer's Ghilom (Phallus Dei)
2. Present - Vous Le Saurez En Temps Voulu (Triskaidekaphobie)

3. El Tubo Elastico - El Enjambre (El Tubo Elastico)
4. Monomyth - The Groom Lake Engine (Monomyth)

5. Lapis Lazuli - Triton Gnast (Reality Is)
6. Hidria Spacefolk - Kaikados (Symbiosis)